В началото имайте предвид края

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Какъв сте били като съпруг или съпруга, майка или баща? Какъв сте били като син или дъщеря, като приятел? Чувствате ли се уязвими и зависими от хора и обстоятелства?

Като какъв човек бихте искали да ви възприемат? С какъв принос и с какви постижения бихте искали да ви запомнят? Погледнете хората около себе си. Какво бихте искали да сте променили в техния жи­вот?

Какво означава „В началото имайте предвид края!“? Навик 2 – навикът на визията

Всяка част от вашия живот - днешното и утрешното ви поведение и пове­дението ви в следващите месеци и години - може да бъде разгледано в контекста на цялото, на това, което наистина има значение за вас.

Идеята за края, означава да започнете с ясно разбиране за вашето предназначение. Зна­ейки накъде отивате, по-добре можете да разберете къде сте сега, така че всяка стъпка, която предприема­те, да бъде в правилната посока.

Ако внимателно премислите какво искате да бъде ка­зано за вас на собственото ви погребение, вие ще отк­риете вашата дефиниция за успех, а тя може да се ока­же съвсем различна от тази, която сте имали досега!

 „В началото имайте предвид края" се базира на принци­па, че всички неща се създават по два пъти. Първото сътворяване е мислено, а второто - физическо.

Например строежа на една къща: Първо създа­вате образа й във въображението си, преди да по­ложите първата тухла. Опитвате се да си представи­те как точно ще изглежда. Работите с идеи, с ума си, докато добиете ясна представа за това, което искате да построите.

Всичко това е валидно и в бизнеса. Об­мисляте продукта или услугата, която искате да пред­ложите на пазара, организирате  финанси, проучване, развитие, операции, мар­кетинг, личен състав, апаратура и т.н., за да осъщес­твите намеренията си.

Повечето провали в бизнеса се коренят в първото сътворяване, т.е в недообмисляне, недооценяване на на­чалния капитал, неразбиране на пазара или в липсата на бизнес план! 

Същото важи и при възпитанието на децата. Ако ис­кате да отгледате отговорни, самодисциплинирани деца, трябва да имате предвид този желан резул­тат във всекидневното си общуване с тях. Не можете да се държите с децата си по начин, който накърнява тяхната самодисциплина и самооценка.

Ако не развиваме саморефлексията си и не сме отговорни за първите съз­давания в нашия личен живот, даваме възможност на други хора и обстоятелства да ни оформят хаотично.

Тогава живеем жи­вота си реактивно според сценарии, наложени от се­мейството, организациите, колегите или под натиска на обкръжаващата ни среда.

Тези сценарии са създадени от хора, не от принципи. Предизвикани са от нашата уязвимост, от зависи­мостта ни от другите, от нуждата ни да се чувстваме приети и обичани, че значим нещо за околните.

Уникалните ни възможности за саморефлексия, въображение и съвест ни дават възможност да изслед­ваме първите създавания, да поемем отговорност за тях и да напишем свой сценарий.

Т.е.: На­вик 1 казва „Вие сте създателят", а Навик 2 е първото творение.

Навик 2 се базира на принципите на личното ръководе­не, фокусира се върху това, какво искаме да пос­тигнем, дакато управляването се фокусира върху това, как най-доб­ре да постигнем определени резултати?

Чрез въображението си можем визуално да си предс­тавим световете, които бихме могли да създадем, ако използваме потенциала си.

Личната ви мисия акцентира на това, какъв искате да бъдете като характер и какво иска­те да постигнете. Имайки формулировка за личната си мисия, т. е. соб­ствена конституция, вие можете лесно да се променяте. 

В центъра на своя Кръг на Влияние ние използвате съвестта си като компас, за да откриете индивидуалните си таланти и областите, в които можете да ги използвате. Въображението ви помага да видите крайния резултат, който желаете да постигнете, и ви дава посока и цел на начинанията ви.

Записване на личната мисия

Ние по-скоро долавяме, отколкото из­мисляме нашата мисия. Всеки един от нас притежава вътре­шен монитор или чувство, съвест, които ни дават усет за собствената ни уникалност и за нещата, кои­то можем да направим.

Саморефлексията ни позволява да изследваме собстве­ните си мисли. Това е полезно при формулира­нето на личната мисия, защото двете уникални чо­вешки дарби, които ни позволяват да практикуваме Навик 2 - въображението и съвестта - са предимно функции на дясното полукълбо на мозъка.

Лявата хемисфера е по-логична и вербална, а дясната е по-интуитивна и творческа. Лявата борави с думи, дясната - с картини, лявата - с части и детайли, дяс­ната - с нещата като цяло и взаимоотношенията меж­ду отделните части.

Светът в който живеем, е предимно „ляво-мозъчен". В него думите и логиката са поставени на трон, а творческите, интуитивните, сетивните и артис­тичните страни на нашата природа често са подчине­ни. За много от нас е много по-трудно да почукат на вратич­ката на възможностите на дясното полукълбо.

Как да разкриете възможностите на дясното полукълбо?

Можете да си представите пенсионирането си. Как­во бихте искали да сте постигнали в своята област? Ще се впуснете ли в нова кариера?

Напрегнете ума си и си представете всичко това с големи подробности. Включете колкото се може пове­че емоции и чувства. Използвайте всичките си сетива. Светът внезапно се открива в друга светлина. На повърхността изплуват ценности, които преди не сте забелязвали.

Визуализация и положителни утвърждения

Ако виждате себе си напрегнати и притеснени в трудна ситуация, в която допускате, че може  да попаднете, във важна за вас сфера от живота ви, значи трябва да поработите точно върху това, което сами визуализирате и чувствате предварително.

Вие вече имате нагласата и очакването да се случи точно това. Ето защо е нужно да започнете да работите върху визуализиране­то на вашето спокойствие и самоувереност в трудни ситуации. Огромно значение има начинът, по който си представяте нещата. Ако си представяте нещо по неправилен начин, ще го направите неправилно!

Почти всички световноизвестни атлети и въобще хората с изключителни постижения, прите­жават ярко изразена способност да си представят ясно трудните ситуации. Те ги виждат, чувстват и прежи­вяват още преди да се случат. Тези хора още в началото имат предвид края.

Вие бихте могли да правите същото във всяка об­ласт от живота си. Визуализирайте ясно и живо, не пестете подробности, представяйте си го отново и отново, докато не си създадете вътрешна „зона на комфорт". После, когато се сблъскате със си­туацията, тя вече няма да ви е чужда и няма да ви плаши.

Вашето творческо, визуализиращо дясно полукълбо е най-ценното ви притежание, то е първият ви помощ­ник както при създаване на изявлението за личната ви мисия, така и при нейното реализиране.

Разпознаване на роли и цели

Опитайте се да уловите образите, чувствата и картините на дясната хемисфера и ги изразете в писмено изявление за лична мисия, защото писането е вид психо-неврологична мускулна дей­ност, която свързва като мост съзнателното и под­съзнателното, пречиства, кристализира и изяснява мисълта, помага ни да видим отделните части на цялото.

Ефективната цел е насочена не толкова към дей­ността, колкото към резултата.

Тя определя къде иска­те да бъдете и ви помага да видите къде сте във всеки един момент от пътя. Дава ви важна информация как да стигнете до там и ви съобщава, когато пристиг­нете. Тя синхронизира вашите усилия и енергия.

Дава смисъл и цел на всичко, което правите,  помагайки ви да бъдете проактивни, да пое­мете отговорността за живота си и всеки ден да пре­дизвиквате случването на нещата, които ще ви позво­лят да осъществите в действителност своето пис­мено изявление за лична мисия.

Ролите и целите дават структура и посока на лична­та ви мисия. Ако все още нямате изявление за лична ми­сия, сега е най-доброто време да започнете да го пише­те. Подчертайте си го и го запомнете: Без съпричастие не може да се пос­тигне обвързване. ТРЯБВА ДА ИМА ЕМОЦИЯ.

Източник: Седемте навика на високоефективните хора - Стивън Кови

Следва продължение!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Поставете най-важните неща на първо място

Кои сме ние, всъщност? Продукт на обстоятелствата или на своите избори?

За лидерът в нас и десетте съжаления, които изпитваме в края на живота си - I част

Животът е игра