Знаете ли колко е важна Емоционалната Банкова Сметка?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Знаете ли защо понякога сме разочаровани? Защото вярваме, че другите са готови да направят за нас това, което ние бихме направили за тях!“ Елиф Шафак

Проблемът обаче е в това, че: "Хората разбират само чувствата, сходни с техните собствени чувства; другите, колкото и прекрасно да са изразени, не им въздействат; очите гледат, но сърцето не чувства, а съвсем скоро се отвръщат и очите...“ Иполит Тен

 

Eфективна взаимо­зависимост може да се изгради само върху основата на истинска независимост. Вътрешните победи предхождат Външните победи. Не можете да имате успех с други хора, ако не сте платили цената на постигнатия със самия себе си успех.

Самодисцип­лината и самопознанието са в основата на добрите вза­имовръзки с околните. Истинското самоуважение идва от овладяната спо­собност за самоконтрол и от истинската независи­мост. Независимостта е постижение. Взаимозависимостта е избор, който само независимите могат да направят. 

ЕМОЦИОНАЛНАТА БАНКОВА СМЕТКА

На всички ни е известно какво представлява финансова­та банкова сметка. Ние правим депозити в нея и изг­раждаме резерв, от който можем да теглим, когато имаме нужда. Емоционалната Банкова Сметка е мета­фора, която описва колко доверие се е изградило в даде­на връзка. Тя е чувството за сигурност, което имате с друг човек.

Ако правя депозити в Емоционалната си Банкова Сметка посредством положително отношение към вас, любезност, честност и спазвайки обещанията си, аз безспорно изграждам резервен фонд. Доверието ви към мен става все по-голямо и аз мога да се възползвам от него, когато ми се наложи.

Но ако имам навика да не ви изслушвам, да показвам неуважение, да реагирам неадекватно, да ви игнорирам, да влизам в ролята на съдия, да ви предавам, да ви зап­лашвам... тогава Емоционалната ми Банкова Сметка ще бъде на червено, а равнището на доверие ниско.

Какво би станало, ако започнете да влагате депози­ти във връзката? Навярно най-важният депозит, който бихте могли да направите, е да слушате, без да бъдете съдник или проповедник, и да не изчитате автобиографията си всеки път. Изграждането и поправянето на отношенията са дългосрочни инвести­ции!

 

Шест основни депозита, които изграждат Емоционалната Банкова Сметка.

Разбиране на индивида

Да се опитате наистина да разберете друг човек е вероятно един от най-важните депозити, ко­йто можете да направите, и това е ключът към всеки друг депозит, но вие не можете да знаете със сигур­ност какво оценява като депозит другият човек, ако не го познавате добре.

Това, което вие смятате за де­позит, например да излезете на разходка, за да разиск­вате различни неща, или пък да работите съвместно над даден про­ект, може изобщо да не бъде възприето от другия чо­век като депозит. Възможно е дори да го приеме като теглене, ако то не се докосва до собствените му ин­тереси или нужди.

Мисията на един човек често може да е дребна под­робност за друг. За да направите депозит, онова, което е важно за другия човек, трябва да бъде толкова важно за вас, колкото е важен и самият човек.

На повърхността това би могло да означава да пра­вите за околните това, което бихте искали да п­равят за вас, но се оказва, че е по-важно да вниквате дълбоко в другите като индивиди по същия начин, както вие же­лаете да бъдете разбрани, и след това да се отнасяте с тях съобразно тяхното разбиране.

Обръщайте внимание на дребните неща

Малките любезности и вежливости са много важни, докато малките нелюбезности и дреб­ни форми на неуважение представляват го­леми тегления. В човешките взаимоотношения малки­те неща са големите неща. Дълбоко в себе си всич­ки хора са много чувствителни.

Спазване на обещания

Спазването на обещания представлява голям депозит, а неизпълнението им - огромно теглене.

Изясняване на очакванията

Неясните очаквания в областта на целите също под­копават комуникацията и доверието. Причината за почти всички недоразумения в дадена връзка се дължи на противоречащи си или неизяснени очаквания относно ролите и целите. Когато очакванията не са ясни и споделени, хората започват да реагират емоционално, изпадайки в малки недоразумения, които с течение на времето прерастват във все по-остри конфликти и комуникативни провали.

Ролята на личната цялостност

Личната цялостност генерира доверие и лежи в основата на много и различни видове депозити.

Цялостността включва безспорно честност, но оз­начава повече от нея. Честността е изричане на исти­ната, т.е. съгласуване на нашите думи с реалността. Цялостността е съгласуване на реалността с нашите думи, или казано по друг начин, спазване на обещания и изпълнение на очаквания.

Един от най-надеждните начини да покажем цялост­ност, е да бъдем лоялни към тези, които в момента отсъстват. С това ние увеличаваме доверието на тези, които са тук. Защитавайки отсъстващите, ние печелим доверието на присъстващите.

Ключът към деветдесет и девет е единицата! Тази единица е обичта към отделната  личност, към отделното дете, и тя по­казва обичта към другите. Начинът, по който се отна­сяте към единицата разкрива отношението ви към ос­таналите деветдесет и девет, защото всеки един от тях е всъщност единица.

Извинете се искрено, когато извършите теглене

Когато теглим от Емоционалната Банкова Сметка, трябва да поднесем извинение от сърце. Големите капиталовложения се правят чрез искрени думи:

„Не бях прав."; „Не ти засвидетелствах никакво уважение."; „Накърних достойнството ти, наистина няма да се повтори."

Изисква се сила на характера, за да се извиним ведна­га, и то от сърце, а не от съжаление. Човек трябва да владее себе си и да бъде вътрешно убеден в основните си принципи и ценности, за да е в състояние искрено да се извини.

Хората с недостатъчна вътрешна сигурност не мо­гат да го направят. Те са прекалено уязвими, мислят, че изглеждат слаби в очите на другите и се страхуват, че някой може да се възползва от това. Тяхната увереност идва от чуждото мнение и те се безпокоят какво мо­гат да си помислят за тях околните.

Когато обичаме дру­гите без условия и задръжки, ние им помагаме да се чувс­тват спокойни и сигурни, утвърждавайки тяхната стой­ност, идентичност и цялостност. Ние подкрепяме ес­тествения им процес на развитие и ги улесняваме да жи­веят според законите на живота - сътрудничество, личен принос, самодисциплина, цялостност - и им помагаме да открият и проявят най-доброто в себе си. Ние им да­ваме свободата да действат според вътрешните си изисквания, а не да реагират на нашите условия и ограничения.

Когато нарушаваме основните закони на обичта, когато дърпаме конците и поставяме условия, ние всъщ­ност окуражаваме и другите да постъпват по същия на­чин. Поставяме ги в реактивна или защитна ситуация, в която те трябва да доказват: „Аз съм важен като човек и имам своята стойност независимо от теб."

Проблемите са всъщност възможности

Когато родителите виждат проблемите на децата си не като отрицателни и обременяващи раздразнения, а като възможности за заздравяване на връзките с тях, тогава естеството на взаимоотношенията се променят. „Това е още една възможност да помогна на детето си и да инвес­тирам в нашата връзка".

Тази парадигма е валидна и в бизнеса. 

Във взаимоотношенията, както и във всичко друго, ние получаваме точно това, в което вярваме, за което мислим и очакваме. И все пак - доверието е най-съществената съставка на ефективна комуникация. Това е основополагащ принцип, който държи всички отношения.

Източник: Седемте навика на високоефективните хора - Стивън Кови

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Кои сме ние, всъщност? Продукт на обстоятелствата или на своите избори?

За силата на думите и въздействието на емоциите – един отговор и толкова много въпроси

Фармацевтичен завод за емоции