Стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Навик 5 -  „Стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани". Това е най-важ­ния принцип за човешките взаимоо­тношения - ключът към ефективното общуване между хората.

Комуникацията е най-важното умение в живота. Ние прекарваме по-голямата част от съзнателния си живот, общувайки.

С години се учим как да четем, да пишем и как да говорим. Но какво да кажем за уме­нието да се слуша? Какво обучение сме получили, за да можем истински да разбираме другите хора, да вземаме предвид чуждата гледна точка?

Ако искате ефективно взаимодействие с жена си, детето, шефа, колегата или приятеля, ако ис­кате ефективно да им повлияете - първо трябва да ги разберете. Трябва да се чувстват си­гурни, за да бъдат открити с вас.

Възможно ли е да цените някого, ако не го разбирате? Изграждането на Емоционал­ни Банкови Сметки ще ви осигури капитала на сър­дечното общуване.

Замисляли ли сте се, че в повечето случаи сме убедени в правотата си, подвлас­тни на собствените си автобиографии и толкова жела­ем да бъдем разбрани? 

Когато някой говори, обикновено го „слушаме" на едно от следните четири нива:

Можем да го игнорира­ме - всъщност, да не слушаме изобщо.

Можем да пре­тендираме – „Да, да, точно така".

Можем да слушаме селективно - да чуваме само определени части от разговора.

Можем да слушаме Внимателно, като чуваме всички изречени думи.

Много малко хора практику­ват петата и най-висока форма на слушане - емпатично слушане, слуша­не с намерението истински да разберете другия.

Експертите по комуникация посочват фак­та, че само 10% от комуникацията се извършва чрез ду­мите, които казваме. Други 30% се постигат от звуци­те, а останалите 60% се заемат от езика на тялото.

При емпатичното слушане вие слушате с ушите си, но освен това „слушате" с очите и сърцето си. Стремите се да уловите чувството, сми­съла, поведението. Схващате инту­итивно.

Когато слушате някого емпатично, вие давате „пси­хологически кислород". И чак когато тази нужда е удов­летворена, едва тогава можете да се опитате да му повлияете или да разрешите проблема.

Уменията на емпатичното слушане, могат да бъдат класифицирани спо­ред четири стадия на развитие.

Първият и най-малко ефективен е да повтаряме ка­заното от говорещия. Не сте поставили оценка, не се опитвате да изс­ледвате, съветвате или интерпретирате. Показвате, че обръщате внимание на думите му. Но за да разбере­те, се изисква повече.

Втората фаза на емпатичното слушане е да се перифразира съдържанието. Това е малко по-ефективно, но също е ограничено до вербална комуникация.

-   Уф, татко, писна ми вече от това училище!

-   Не ти се ходи повече на училище.

Вие влагате смисъл в думите си, премисляте казаното, използвайки най-вече лявото си полукълбо - логичната част на мозъка.

Третата фаза въвлича и дясното полукълбо. При него отразявате чувствата.

-   Уф, татко, писна ми вече от това училище.

-   Какво има, чувстваш се объркан?

Обръщате внимание не толкова на онова, ко­ето казва синът ви, колкото на онова, което чувства.

Чет­въртият стадий включва едновременно втория и тре­тия. Перифразирате съдържанието и откликвате на чувствата.

-   Уф, татко, писна ми вече от това училище.

-   Ти наистина си напрегнат заради училището.

Чувството е напрегнатост, съдържанието е учили­щето. Стремейки се искрено да разберете, периф­разирайки съдържанието и откликвайки на чувствата, вие давате психологически кислород на другия човек, като му помагате да си изясни собствените мис­ли и чувства.

Уверявайки го в желанието си да го слуша­те и разбирате, вие премахвате бариерата между това, което той усеща дълбоко в себе си, и това, което изважда на показ. Предразполагате го да излее душа­та си. Той не мисли едно, докато говори друго, а започ­ва да ви доверява истинските си мисли и чувства.

-   Уф, татко, писна ми вече от това училище. (Искам да говоря с теб, обърни ми внимание.)

-   Ти наистина си напрегнат заради училището. (Точ­но така! Наистина се чувствам напрегнат.)

-   Да, така е. То е абсолютно непрактично. Тия неща никога няма да ми потрябват.

-   Чувстваш, че училището не ти е от голяма полза. (Чакай да помисля - това ли точно исках да кажа ?)

- Да. Просто не научавам нищо, което ще ми бъде от полза. Погледни Джо. Той напусна училище и сега се зани­мава с коли. Изкарва добри пари. Днес това е практично.

-     Значи усещаш, че Джо е на прав път. (Ами...)

- Да, мисля, че е така. Той наистина печели добре. Но след няколко години може би ще открие, че е сгрешил.

-     Значи смяташ, че Джо ще осъзнае, че е направил грешка.

-   Да, само погледни от какво се отказва. Искам да кажа, че в днешно време, ако нямаш образование, прос­то няма да прокопсаш.

-   Образованието наистина е важно.

-   Да, как иначе. Ако нямаш диплома, няма да си наме­риш добра работа и какво ще правиш тогава? Просто не може без образование.

-   То е важно за бъдещето ти.

-   Така е... Знаеш ли какво? Гризе ме нещо отвътре. Няма да кажеш на мама, нали?

-   Не искаш майка ти да разбере.

-   Не, не искам. Всъщност, можеш да й кажеш. Тя така или иначе ще разбере. Днес имахме тест по четене и аз изкарах  бележка,  достойна  за  четвъртокласник.  Чет­върти клас! А аз съм вече в горния курс!

Колко no-различно е, когато наистина се опитваме да разберем! Най-добрият съвет на света няма да по­могне, ако не открием истинския проблем. И никога няма да стигнем до него, ако сме толкова погълнати от собствената си автобиография и парадигми, че не си сваляме очилата дори за малко, за да видим света от друга гледна точка.

-   Ще се проваля, татко. И като знам, че ще се прова­ля, май е по-добре да се откажа. Но не ми се ще да го нап­равя.

-   Чувстваш се раздвоен и не знаеш какво да правиш?

-   Ти какво мислиш, че е най-добре да направя, татко?

Опитвайки се първо да разбере, бащата превръща формалните отношения в преобразуващи възможнос­ти.

Вместо взаимодействие на повърхността, ба­щата създава ситуация, която има трансформиращо влияние не само върху сина, но и върху тяхната връз­ка.

Опитвайки се наистина да разбере казаното, той прави голям депозит в Емоционалната Банкова Сметка и помага на сина си лека-полека да започне да отваря „вратичката", за да стигне до истинс­кия проблем.

Сега бащата и сина са от една и съща страна на бари­кадата, готови да се справят с проблема. И синът сам обръща поглед към автобиографията на бащата, молей­ки го за съвет.

Има ситуации, когато не е необходим външен съвет. Много често, когато на хората се даде шанс да бъдат откровени, те споделят проблемите си и тогава обик­новено разрешенията стават очевидни.

При други случаи е необходима различна гледна точка и чужда помощ.

Когато хората са наранени, а вие слушате с искрено желание да разберете, с изненада ще откриете колко бързо изливат болката си. Те искат да бъдат откри­ти.

Децата желаят да бъдат открити, дори повече пред родителите си, отколкото пред връстниците си. И биха могли да бъдат, ако чувстват, че родителите им ще продължат безусловно да ги обичат и поддържат след всичко казано, а няма да ги критикуват или осъж­дат.

Хората искат да бъдат разбирани. И колкото и вре­ме да вложите в това начинание, то ще ви се върне с лихвите. 

Древните гърци са били привърженици на една вели­колепна философия, която може да бъде изразена с три думи: етос, патос и логос.

Етосът е вярата, която хората имат във вашата компетентност и цялостност, доверието, което вдъхвате.     

Пато­сът е емпатичната страна – чувствата, т.е.  вие отговаряте на емоционалното доверие при об­щуването с други хора.

Логосът е логиката, логичната част на представянето.

Забележете последователността: етос, патос, логос - вашият характер, взаимоотношенията ви, логиката на представянето ви. Повечето хора тръгват нап­раво от логоса, от логиката на лявото полукълбо, от идеите. Опитват се да убедят околните в правота­та на тази логика, без да обръщат внимание на етоса и патоса.

Когато умеете да изразявате ясно, конкретно, визу­ално и най-вече съдържателно идеите си в контекста на истинско разбиране на чуждите парадигми, вие зна­чително увеличавате доверието на другите спрямо ва­шите собствени идеи.

Вие винаги можете да се стремите първо да раз­берете. Не прекалявайте, бъдете търпеливи и ненатрапчиви. Преди да се поя­вят проблемите, преди да отсъдите и поставите оценка, преди да предложите собствените си идеи, опитайте се да разберете. Това е могъщ навик на ефек­тивната взаимозависимост.

„Една от най-дълбоките човешки потребности е потребността да бъдеш разбран. Всички ние имаме вътрешен глас и искаме да го изразим. И когато усетим, че някой наистина ни чува и разбира, отваряме сърцето си към този човек. Нашето доверие, уважение и силна признателност към този човек стават безгранични." Робин Шарма

Следва продължение:

Стивън Кови - "Седемте навика на високоефективните хора"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Кои сме ние, всъщност? Продукт на обстоятелствата или на своите избори?

В началото имайте предвид края

Поставете най-важните неща на първо място

 Мислете според принципа „Печеля-Печелиш“