Eдинодействието е солидарност, съгласуваност, сплотеност.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Навик 6 - Единодействайте, Защото единодействието е солидарност, съгласуваност, единодушие, сплотеност.

Единодействието обединява четирите уникални човешки дарби - въображение, съвест, свободна воля и себеосъзнаване.

Единодействието показва, че цялото е повече от сбора на отделните части, а връзката на частите една с друга е най-катализиращата, най-обединяващата, най-вълнуващата и даваща сила част.

Основата на единодейст­вието е в това да се ценят и уважават разликите, да се гради върху силните страни и да се компенсират слабостите.

Общувайки в единодействие, отваряте ума и сърцето си за нови възможности и  алтернативи,  като изпитвате чувство на вълнение, сигурност и приключение.

Най-ниското ниво на общуване е в си­туации, с ниска степен на доверие.

По средата стои почтителното об­щуване - Нивото, на което се намират взаимоот­ношенията на голяма част от зрелите хора. Те се ува­жават помежду си, стремят се да избегнат противоре­чията и затова са учтиви, но не и емпатични.

Почтителното общуване се осъществява в независи­ми и взаимозависими ситуации. При взаимозависимите ситуации се постига много чес­то компромис. И двете страни дават, и двете вземат. Комуникацията не е отбранителна или манипулативна, а е открита и почтителна, но не е творческа. 

Синергията означава, че 1 + 1 може да бъде равно на 8,16 или дори 1600. При единодействие с висока степен на доверие се достига до много по-добри от първона­чално предложените решения и всички участници знаят това - Следователно, могат да се насладят на творчество в даденото начинание.

Търсене на третата алтернатива

Комбинацията от трите елемента - пълна Емоцио­нална Банкова Сметка, мислене Печеля/Печелиш и стре­меж На Първо място Да се Разбере - създава идеалната среда за единодействие.

Подобността не е еднаквост, а едно­образието не е единство. Единството е допълване, а подобността е лишена от творчество... и е отегчителна. Същността на единодействието е в оценяването на различията - умствени, емоционални и психологически.

Ключът към това оценяване е разбирането, че хората не виждат света такъв, какъвто е, а каквито са те.

Логично ли е двама души да бъдат на противополож­но мнение и едновременно с това и двамата да бъдат прави? Не е въпрос на логика, а на психология. И е въз­можно. 

Вие виждате младата дама, аз виждам старица­та. И двамата гледаме една и съща картина, и двамата сме прави. И двамата виждаме черните линии и белите полета, но ги интерпретираме различно в зависимост от предварителните условия.

Едва ли ще науча нещо ново, ако общу­вам само с някого, който също вижда само старицата. Искам да общувам с вас, защото виждате нещо различно.

Правейки това, само разширявам собствената си перспектива, но ви и утвърждавам.

Когато разчитате на единодействие, вие използ­вате мотивацията на Навик 4, уменията на Навик 5 и взаимовръзките на Навик 6, за да неутрализирате съп­ротивителните сили.

Създавате атмосфера, в коя­то всички се чувстват свободни да говорят за пробле­мите. Създавате ново виждане, което трансформи­ра съпротивителните сили в движещи, въвличате хора­та в даден проблем, заинтригувате ги. Те го приемат като свой и започват да мислят за разрешаването му.

В резултат на това се появяват нови споделени цели, а хората, въвлечени в този процес, се потапят в хуманността на другите и подсилени със свежо мислене, откриват нови ал­тернативи и възможности.

Оценете различията на другите хора. Не е задължи­телно да сте съгласен с тях, просто ги утвърде­те и се опитайте да ги разберете.

Когато съзирате само две алтернативи - вашата и „погрешната" - винаги можете да потърсите и синергичната Трета алтернатива. Почти винаги съществу­ва такава.

Колко е важно да се ценят различията, е показано ясно в баснята „Училище за животни" от д-р Рийвс:

Следва продължение:

Стивън Кови - "Седемте навика на високоефективните хора"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

Навик 5 -  „Стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани".

Навик 4 - Мислете според принципа „Печеля-Печелиш“ на Стивън Кови

Навик 3 -  Поставете най-важните неща на първо място

Навик 2  - В началото имайте предвид края!

Навик 1 - Бъдете проактивни. Кои сме ние, всъщност? Продукт на обстоятелствата или на своите избори?